SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.TARAFLAR

Akçay Mahallesi Orta 13. Sokak No:13 Sapanca/Sakarya adresinde bulunan MAYAN BUNGALOWS bundan böyle “İŞLETME” olarak anılacaktır. Online Rezervasyon Modülünü kullanarak, tesise gelerek konaklama hizmeti satın alan kişi/kişiler, bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır. Aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE HİZMETİN KAPSAMI

Müşteri’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı, kendisine işbu satış kurallarıyla birlikte teslim edilen voucherda ve broşürde belirtilmektedir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.
 1. MÜŞTERİ, kendisiyle beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin isim soy isim, pasaport no veya TC kimlik no, kredi kartı gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir. Bu kapsamda çıkacak herhangi bir ihtilafta sözleşmenin tarafı olan müşteri yasal sorumlu olduğunu gayri kabili kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. MÜŞTERİ, bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan İŞLETME’nin ve/veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle İŞLEYME ve/veya İŞLETME çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.
 1. Müşteri imzası ile konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; tesis yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi, hukuki/cezai tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde İŞLETME’nin söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle Müşteri’nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.
 1. MÜŞTERİ satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.
 1. İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde iş birliği yapma ve özenli davranma borcu gereği İŞLETME yetkilisine ve konakladığı tesise sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.
 1. Müşteri’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep (olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.) gibi durumlarda; İŞLETME’nin/acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde Müşteri’nin tazminat hakkı doğmayacaktır.
 1. İşbu sözleşmeye konu hizmetin ifasından sonra Müşteri’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının İŞLETME’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini İŞLETME’ye ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte sorumlu olacaktır.
 1. İŞLETME’nin hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde İŞLETME, Müşteri’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde Müşteri’ye iade eder.
 1. Müşteri’nin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini, hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.
 1. MÜŞTERİ, satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 29-15 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ödediği bedelin %35’ini, 14 günden az bir süre kala ise tamamını İŞLETME’ye ödemeyi kabul eder. Ancak Müşteri’ye satış esnasında indirimli olarak verilen İADESİZ ÖDEME seçeneği ile alınan hizmet iade edilemez.
 1. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri vazgeçme anlamına gelmekte olup, MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.
 1. İşbu sözleşme ile Müşteri, özel indirimin uygulandığı dönemdeki (erken rezervasyon dönemi vb.) rezervasyonda herhangi bir sebepten dolayı değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni yapılacak rezervasyonun gerçekleşeceği tarih sırasında uygulanan fiyat listelerine göre yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kayıt sırasında özel indirim uygulanan dönemlerin dışında yapılan rezervasyon değişikliklerinde özel indirimlerin geçerli olmayacağını Müşteri kabul etmiştir.
 1. İŞLETME, Müşterinin süresi içerisinde yapacağı değişiklik talebini tesisin müsaitliğine göre cevaplayacaktır.
 1. Yaş indirimi, çocuklar için indirim ebeveynleriyle (yetişkin ile) aynı odada kalmaları halinde uygulanacaktır. İşbu sözleşmeye göre rezervasyon kaydı sırasında, Müşteri tarafından bildirilen konaklayacak çocuğun/çocukların yaşı tesiste giriş esnasında yapılacak kayıt işlemlerinde dikkate alınacaktır. Çocuğun yaşının tespiti için tesise girişte tesis görevlisi çocuğun/ların kimliklerinin ibraz edilmesini talep edebilir. Bu durumda Müşteri çocuğun kimliğini ibraz edilecektir. Rezervasyon aşamasında bildirilen çocuk yaşı ile kimlik kayıtlarındaki çocuk yaşının farklı olması durumunda rezervasyonda gereken değişiklikler yapılıp bundan doğacak ücret farkını Müşteri karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 1. MÜŞTERİ’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi Müşteri’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın Müşteri’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir.
 1. MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devredenle beraber sorumludur.
 1. Müşteri’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda İŞLETME, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.
 1. İŞLETME MÜŞTERİ’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı konaklamanın hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ’nin ödediği hizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde ödenecektir.
 1. MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-posta gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir. Bu nedenle yaşanabilecek herhangi bir ihtilafta MÜŞTERİ, tek başına sorumlu olduğunu gayrikabili kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. Müşteri’nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.
 2. Müşteri, tesise vardığı saat kaç olursa olsun, tesise giriş günü en erken saat 14:00’te odaya yerleşeceğini ve tesisten çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 12:00’de odadan çıkış yapacağını, odadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul etmiştir.
 1. Müşteri, tesis düzenini bozacak hal ve tavırlarda bulunması halinde, tesis misafirin ücret iadesi yapılmadan tesisi terk etmesini isteme hakkına sahiptir.

4.ÖZEL ŞARTLAR

İŞLETME ile ACENTE arasındaki anlaşma gereği, MÜŞTERİ ödemesini kredi kartı ile gerçekleştirdiği durumlarda banka hesap özetinde BEKİR ŞAHİN detayını görecektir. Bu ticari unvan üzerinden yapılan işlem MÜŞTERİ’NİN aldığı hizmet ile ilişkilidir. Taraflar arasında daha önceden imzalanmış olan ve yine aynı hizmetleri kapsayan bir sözleşme var ise bu sözleşmenin imzalanmasıyla beraber kendiliğinden hükümsüz olacak ve son tarihli sözleşme geçerlilik kazanacaktır.

5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ-YÜRÜRLÜK

İş bu sözleşmenin süresi imzalandığı tarihten başlayıp, hizmetin ifa edilmesi ile sona erer. Sözleşme imzalanmasıyla birlikte yürürlük kazanır.

6. DELİL SÖZLEŞMESİ

Her koşul altında, İŞLETME’nin kendi veri tabanında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtları, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, taraflar arasında HMK 193 madde uyarınca delil olarak kabul edilmiştir.

7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Bu sözleşmenin imzası anından itibaren taraflardan hiçbiri bu sözleşmede ayrıca yetki tanınmış olmamak kaydıyla bu anlaşmanın herhangi bir hükmünün değiştirilmesini veya tadilini talep edemez. Tarafların mutabakatı hâlinde her türlü anlaşma değişikliği yazılı olarak yapılır, fiilen oluşan uygulamalara itiraz edilmemiş olması nedeni ile anlaşmanın bazı Hükümlerinin zımnen tadil edildiği hakkında taraflar hiçbir iddiada bulunamazlar.

8. TEBLİGAT

İşbu Sözleşmenin 1 inci maddesinde belirtilen taraf adresleri Sözleşme nedeniyle yapılacak her türlü tebligata sair adresler olarak kabul edilmiştir. Adresi değişen taraf yeni adresini 3 gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlü olup, aksi halde eski adrese yapılan tebligat geçerli olur. İşbu Sözleşme sebebiyle yapılacak her türlü tebligat yazılı olmadıkça hüküm ifade etmez.

9. UYUŞMAZLIK VE KAZA MERCİİ

İşbu Sözleşme sebebiyle doğacak uyuşmazlıkların hallinde Türk Hukuk Sistemi, Trabzon Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkisi kabul edilmiştir.

10. İPTAL VE İADE KOŞULLARI:

Tüketici tarafından hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar, sebep gösterilmeksizin yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödediği bedel tüketiciye iade edilir. Tüketici tarafından hizmetin başlamasından evvel 29 ile 15 gün arasında yapılan iptallerde, rezervasyon bedelinin %35’ini, 14 günden az bir süre kala yapılan iptallerde, tüketici rezervasyon bedelinin tamamını BEKİR ŞAHİN’e ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin MAYAN BUNGALOWS tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal MAYAN BUNGALOWS’a ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise MAYAN BUNGALOWS aradaki farkı tüketiciye iade edecektir.